UDI legg ned 7000 mottaksplassar

Det har kome så få asylsøkjarar at UDI no reduserer sin mottakskapasitet kraftig. DROF ynskjer at ein no gjennomfører ei evaluering av handteringa av massetilstrøyminga for å unngå etablering asylmottak som får drive eit par månader. Vi bør få eit system med ein beredskap der vi unngår slike situasjonar av omsyn til samfunnsøkonomi og ikkje minst tilsette i mottakssystemet.

Denne veka er det mange som får/har fått ei tung melding om avvikling av sine mottak. Mange står framfor utfordringar som involverer bebuarar og ikkje minst mange tilsette som mister sitt arbeid. Dette er diverre ein del av systemet slik det er i dag. Det er nesten ikkje til å tru at så seint som i mai 2016 forsikra UDI oss om at dei skulle gjennomføre kjøp av mange tusen nye mottaksplassar. Dette er eit døme på kor ustabil denne verksemda er. DROF vil invitere UDI til evaluering av det vi har vore gjennom det siste året, med ønske om å skape mest mogleg forutsigbarhet. Vi ønsker å unngå at mottak vert oppretta/avvikla så raskt som vi no har opplevd.
 
DROF har forståing for at det for mange vert ei tung tid framover.
IM_2010_039V1_Word.docx

Andre nyheter

Venstre vil gi flyktninger rett på barnehageplass

DROF har i mange år arbeidet for at barn i asylmottak skal få mulighet til å gå i barnehage, og har argumentert med at dette er et nødvendig tiltak for at de barna som har det vanskeligst skal kunne ha en trygg hverdag.

Les mer

UDI legg ned 7000 mottaksplassar

Det har kome så få asylsøkjarar at UDI no reduserer sin mottakskapasitet kraftig. DROF ynskjer at ein no gjennomfører ei evaluering av handteringa av massetilstrøyminga for å unngå etablering asylmottak som får drive eit par månader. Vi bør få eit system med ein beredskap der vi unngår slike situasjonar av omsyn til samfunnsøkonomi og ikkje minst tilsette i mottakssystemet.

Les mer

Integreringsmottak vil verke mot si hensikt

Styresmaktene er i ferd med å velje det dyraste mottaksalternativet, med unødvendig omfattande integreringsarbeid og høge meirkostnadar for kommunane. Sjå kronikk: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Integreringsmottak-vil-verke-mot-si-hensikt-542216b.html

Les mer

Positivt om oppretthalding av norskundervisning

DROF har arbeidd mykje den siste tida opp mot politiske parti for å få forståing av samanhengen mellom norskundervisning og integrering. Det ser ut til at vi kanskje no unngår ein reduksjon i timetalet slik regjeringa har foreslått.

Les mer

Om reduksjonen i pengereglementet

Som nokon sikkert har registrert, så har det vore ein del mediamerksemd rundt kor lite bebuarar får av pengar til å leve av i mottak. Dette starta med eit innlegg i facebook av Ingebrigt Steen Jensen som fekk enorm respons.

Les mer

Asylsøkere i Norge er i en håpløs økonomisk situasjon

Intervju i NRK med mottaksleiar for Skibotn mottak om ei viktig sak om levekår for dei som bur i asylmottak

Les mer

Asylsøkjarane fekk aldri att pengane sine

Familien Sahibzadah skulle få att pengar for utgifter til sjukehus, men posten godkjende ikkje ID-kortet for asylsøkjarar. No seier styresmaktene at reglane kan ha vore for strengt tolka.

Les mer

Meiner regjeringa stryper asylmottaka

- Kvaliteten på asylmottaka har vorte dårlegare etter at den blå regjeringa tok over, seier Tore Vaagen som er styreleiar i forumet for asylmottaka i Noreg.

Les mer

Staten godkjenner ikkje eigne ID-papir

Rot med identifikasjonspapir gjer at asylsøkjarar får papir som ikkje blir godkjent av offentlege etatar.

Les mer