SITUASJONEN PÅ MOTTAK FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE

Vi har varslet UDI om en uheldig utvikling vi i det siste har registrert i mottak for enslige mindreårige, med flere selvmordforsøk, utagering og trusler.

Hittil i februar har det hos en driftsoperatør vært tre reelle selvmordsforsøk på mottak for enslige mindreårige gjennom henging. Ansatte har forhindret dette gjennom å ta de ned fra hengende posisjon. I tillegg har ansatte forhindret ett selvmordsforsøk hvor en beboer forsøkte å drukne seg i sjøen.

Ut over dette har vi i det siste ved en del mottak registrert en vesentlig økning av trusler og hærverk, økt frustrasjon, utagering, selvskading, søvnproblemer, skolevegring og mindre deltagelse i aktiviteter. Vi har også grunn til å tro at det er mange flere ungdommer som sliter med selvmordstanker enn utagering eller selvmordsforsøk tilsier.

Driftsoperatører og ansatte opplever situasjonen som svært vanskelig. Alle mottakene som har meldt fra om hendelser samarbeider tett med kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Men slik det er i dag, så må ansatte takle utfordringer som normalt for befolkningen ellers blir håndtert av spesialisthelsetjenesten. Mange ungdommer blir for en kortere periode innlagt på sykehus, og kommer ut igjen med behov for særlig oppfølging. Dette fører til at det er behov for et bo- og omsorgstilbud mottakssystemet ikke er dimensjonert for i dag hverken ressurs- eller kompetansemessig.

Det er flere faktorer som påvirker denne stemningen. Det er blant annet mangel på håp om å få opphold, mangel på stabilitet i forbindelse med nedbygging med stadig flyttinger, som igjen fører til mangel på stabilitet i boform og trygge nærværspersoner, smitteeffekter i bomiljøet.

Vi frykter også at det kan være en viss smitteeffekt fra Sverige, der 3 enslige mindreårige asylsøkere har siden slutten av januar gjort selvmord. I Svensk media blir det skrevet om at enslige mindreårige planlegger selvmord i grupper på internett.

Selv om UDI i år har satt inn en ekstra styrking av barnefaglig kompetanse/bemanning på EM-mottakene, så vil ikke dette kunne avhjelpe problemene.

Vi ønsker raskt at det blir gjort tiltak, i dialog med driftsoperatørene, for å hindre en videre eskalering av problemene skildret ovenfor.

Andre nyheter

SITUASJONEN PÅ MOTTAK FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE

Vi har varslet UDI om en uheldig utvikling vi i det siste har registrert i mottak for enslige mindreårige, med flere selvmordforsøk, utagering og trusler.

Les mer

Venstre vil gi flyktninger rett på barnehageplass

DROF har i mange år arbeidet for at barn i asylmottak skal få mulighet til å gå i barnehage, og har argumentert med at dette er et nødvendig tiltak for at de barna som har det vanskeligst skal kunne ha en trygg hverdag.

Les mer

UDI legg ned 7000 mottaksplassar

Det har kome så få asylsøkjarar at UDI no reduserer sin mottakskapasitet kraftig. DROF ynskjer at ein no gjennomfører ei evaluering av handteringa av massetilstrøyminga for å unngå etablering asylmottak som får drive eit par månader. Vi bør få eit system med ein beredskap der vi unngår slike situasjonar av omsyn til samfunnsøkonomi og ikkje minst tilsette i mottakssystemet.

Les mer

Integreringsmottak vil verke mot si hensikt

Styresmaktene er i ferd med å velje det dyraste mottaksalternativet, med unødvendig omfattande integreringsarbeid og høge meirkostnadar for kommunane. Sjå kronikk: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Integreringsmottak-vil-verke-mot-si-hensikt-542216b.html

Les mer

Positivt om oppretthalding av norskundervisning

DROF har arbeidd mykje den siste tida opp mot politiske parti for å få forståing av samanhengen mellom norskundervisning og integrering. Det ser ut til at vi kanskje no unngår ein reduksjon i timetalet slik regjeringa har foreslått.

Les mer

Om reduksjonen i pengereglementet

Som nokon sikkert har registrert, så har det vore ein del mediamerksemd rundt kor lite bebuarar får av pengar til å leve av i mottak. Dette starta med eit innlegg i facebook av Ingebrigt Steen Jensen som fekk enorm respons.

Les mer

Asylsøkere i Norge er i en håpløs økonomisk situasjon

Intervju i NRK med mottaksleiar for Skibotn mottak om ei viktig sak om levekår for dei som bur i asylmottak

Les mer

Asylsøkjarane fekk aldri att pengane sine

Familien Sahibzadah skulle få att pengar for utgifter til sjukehus, men posten godkjende ikkje ID-kortet for asylsøkjarar. No seier styresmaktene at reglane kan ha vore for strengt tolka.

Les mer

Meiner regjeringa stryper asylmottaka

- Kvaliteten på asylmottaka har vorte dårlegare etter at den blå regjeringa tok over, seier Tore Vaagen som er styreleiar i forumet for asylmottaka i Noreg.

Les mer

Staten godkjenner ikkje eigne ID-papir

Rot med identifikasjonspapir gjer at asylsøkjarar får papir som ikkje blir godkjent av offentlege etatar.

Les mer